WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE 6 miesięcy
30.06.2016
(niebadane)
6 miesięcy
30.06.2015
(niebadane)
Przychody łącznie całkowite 27 507 125 541
Przychody ze sprzedaży 25 842 115 982
Koszty działalności operacyjnej (24 699) (118 323)
Zysk (strata) na sprzedaży 1 143 (2 341)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 151 4 537
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (6 241) 4 556
Zysk (strata) netto (6 030) 2 611
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (241) (2 789)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 839) (38 673)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 308 37 614

 

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE 6 miesięcy
30.06.2016
(niebadane)
6 miesięcy
30.06.2015
(niebadane)
Aktywa trwałe 59 392 65 430
Aktywa obrotowe 160 771 165 810
Kapitał własny 206 249 208 809
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 3 566 3 804
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 10 348 18 627

 

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE 6 miesięcy
30.06.2016
(niebadane)
6 miesięcy
30.06.2015
(niebadane)
Średnioważona liczba akcji 21 912 764 21 912 764
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,41 9,53
Zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł) (0,28) 0,55

 

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE 6 miesięcy
30.06.2016
(niebadane)
6 miesięcy
30.06.2015
(niebadane)
Przychody netto 2 431 5 481
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 874 3 822
Zysk (strata) brutto 1 455 4 394
Zysk (strata) netto 1 547 4 354
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 376 2 150
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 964) 1 767
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 428 (288)
Przepływy pieniężne netto, razem (2 160) 3 629
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur) 0,07 0,20
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur) 0,07 0,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / eur) 0,00 0,00

 

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE 6 miesięcy
30.06.2016
(niebadane)
6 miesięcy
30.06.2015
(niebadane)
Aktywa razem 208 862 208 064
Zobowiązania i rezerwy, razem 1 832 2 819
Zobowiązania długoterminowe 329 1 541
Zobowiązania krótkoterminowe 1 503 1 278
Kapitał własny 207 030 205 245
Kapitał zakładowy 175 302 175 302
Liczba akcji 21 912 764 21 912 764
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) 9,45 9,37
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) 9,45 9,37

*Wszystkie dane w tys. PLN