Data Wydarzenie
18.03.2016 Publikacja  jednostkowego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
18.03.2016 Publikacja  skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
13.05.2016 Publikacja  skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Spółki za I kwartał 2016 roku, zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.
31.08.2016 Publikacja  skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze 2016 roku, zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.
14.11.2016 Publikacja  skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Spółki za III kwartał 2016 roku, zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.